Đức nói lời cuối cho âm mưu của Mỹ

Đức nói lời cuối cho âm mưu của Mỹ

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện