Thổ dựng lá chắn sống Idlib, SAA lâm thế khó?

Thổ dựng lá chắn sống Idlib, SAA lâm thế khó?


Sự Kiện