Israel dọa diệt toàn bộ phòng không Syria?

Israel dọa diệt toàn bộ phòng không Syria?


Sự Kiện