Thổ chiếm thêm đông bắc Syria, tử chiến Kurd bắt đầu?

Thổ chiếm thêm đông bắc Syria, tử chiến Kurd bắt đầu?


Sự Kiện