F-35 Nhật bị rơi: 5/13 chiếc đã 7 lần gặp sự cố

F-35 Nhật bị rơi: 5/13 chiếc đã 7 lần gặp sự cố


Sự Kiện