Nga thặng dư ngân sách 20 tỷ USD/7 tháng: Nhờ cấm vận?

Nga thặng dư ngân sách 20 tỷ USD/7 tháng: Nhờ cấm vận?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện