PGS.TS. Đặng Ngọc Dinh: Cần lắng nghe trí thức

(Diễn đàn trí thức) - Đội ngũ trí thức là lực lượng tiên phong cùng với lực lượng chính khách và doanh nhân, do đó cần tham vấn-lắng nghe hơn là vận động.

PGS.TS. Đặng Ngọc Dinh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) - cho rằng, Nghị quyết 27-NQ/TW (sau đây viết tắt là NQ 27) về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời ký CNH-HĐH" dù được đánh giá là rất "đúng" và "trúng" quan điểm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước về trí thức nhưng 10 năm qua vẫn chưa thực thi hiệu quả.

Lý giải một phần nguyên nhân, theo ông, là nằm ở triết lý, nhận thức về "mối quan hệ giữa lãnh đạo và trí thức" không còn phù hợp trong bối cảnh hiện tại.

PGS.TS. Dang Ngoc Dinh: Can lang nghe tri thuc
PGS.TS. Đặng Ngọc Dinh- Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển Hỗ trợ cộng đồng (CECODES)

PGS.TS. Đặng Ngọc Dinh nhận định, NQ 27 nêu rõ "trí thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển" nhưng nếu tiếp tục coi trí thức là đối tượng cần "vận động" như một kiểu "trí thức vận" thì rất khó để đạt được mục tiêu trên.

Ông dẫn một nội dung được đề cập tới trong Tọa đàm đánh giá 10 năm thực hiện NQ 27 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Trong đó, nhiều ý kiến nhận định, NQ 27 là một Nghị quyết hay và trúng về trí thức, nhưng trong quá trình thực hiện, nhận thức còn chưa thông, hành động còn chưa quyết liệt, con đường thể chế hóa thành cơ chế, chính sách còn nhiều khoảng trống phải trăn trở. Nhiều nhiệm vụ đang đặt lên vai tri thức, đòi hỏi phải phát huy mạnh mẽ lực lượng này để đây thực sự là nguồn lực đặc biệt, là động lực cho phát triển.

PGS.TS. Đặng Ngọc Dinh có quan điểm rằng, trong thời kỳ tiến hành cách mạng vô sản, tầng lớp trí thức nói chung được lãnh đạo nhận thức "không phải là lực lượng tiên phong", tuy có đóng góp nhưng mang nhiều nhược điểm. Do đó, cần "vận động", "giác ngộ" để theo cách mạng.

Nhưng trong bối cảnh hiện tại Việt Nam đang cố gắng hội nhập quốc tế và mong muốn xây dựng một xã hội với nền kinh tế trí thức, thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trở thành một quốc gia khởi nghiệp... thì quan điểm này phải thay đổi.

Đặc thù quan trọng nhất của mô hình xã hội này là đội ngũ trí thức là lực lượng tiên phong (cùng với lực lượng chính khách và lực lượng doanh nhân) đặc biệt đóng vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới tư duy, phát triển trí tuệ của dân tộc và cung cấp tư vấn, phản biện.

Trong bối cảnh đó, theo PGS.TS. Đặng Ngọc Dinh, mối quan hệ giữa Lãnh đạo và Trí thức không thể là vận động, thuyết phục để đi theo bởi lực lượng này đã là tiên phong. Thay và đó phải chuyển thành "tham vấn - lắng nghe".

Về đội ngũ trí thức thì bản thân cần phải phát triển vững mạnh và được lắng nghe, được tham vấn trong quá trình xây dựng và thực thi những quyết sách của đất nước.

Quan điểm này một khi được "thấu" thì các điều kiện khác với trí thức như tôn vinh, đãi ngộ... sẽ tự động xuất hiện.

Khi đó, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ chuyển từ tổ chức trí thức vận của Lãnh đạo thành một tổ chức tập hợp trí tuệ của đội ngũ trí thức trong hoạt động KH-CN, đặc biệt trong tư vấn, phản biện xã hội.

Cúc Phương

Thứ Năm, 21/06/2018 09:40

Đọc nhiều nhất
Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện