Người đứng đầu quyết liệt có giảm được biên chế không?

Người đứng đầu quyết liệt có giảm được biên chế không?


Sự Kiện