Lý do xin mở lại giao dịch đất tại Bắc Vân Phong

Lý do xin mở lại giao dịch đất tại Bắc Vân Phong


Sự Kiện