Hà Nội phạt 8B Lê Trực cho tồn tại: Tại sao?

Hà Nội phạt 8B Lê Trực cho tồn tại: Tại sao?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện